โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

      จากกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) เป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเราในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อน

      ในปัจจุบันบริษัทหรือนักการตลาดอาจได้รับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของลูกค้าหรือผู้ใช้งานได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ การทำธุรกรรมผ่าน Mobile-Banking การขอเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งและ GPS บนมือถือ หรือแม้แต่การเก็บคุกกี้จากการใช้บริการเว็บไซต์ต่าง ๆด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการสร้างกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act: PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้บริษัท พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งถ้าบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลทันที โดยไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน และ/หรือรวมถึงไม่ได้มีการขอความยินยอมก่อนสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องมีการขอความยินยอม จะกลายเป็นการกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม PDPA และอาจมีความผิดได้ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลัก คือ ประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ เช่น การรับบริการวัคซีน งานบริการองค์กร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาล สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้ เมื่อท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในนามส่วนบุคคลหรือในนามบริษัท เข้าถึงเว็บไซต์ ติดต่อ และ/หรือ ใช้บริการของทางโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ รวมถึงกรณีที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่าน ให้แก่โรงพยาบาลหรือให้ความยิน ยอมใดๆแก่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่จะถือว่า ท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่จะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณีข้อมูลส่วน บุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคล ดังนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือตามกฎหมายที่โรงพยาบาลอาจมีให้แก่ท่าน เปิดเผยให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกของโรงพยาบาลที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาลในการให้บริการแก่ท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือน ปีเกิด หนังสือเดินทาง ข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค / เพื่อติดตามการรักษา เช่นข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลการ ประสบอุบัติเหตุ พฤติกรรมการใช้ชีวิตการบริโภคหรือ พฤติกรรมการนอน รวมไปถึงการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือ กระทำการใด ๆ ตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

      โดยทางโรงพยาบาลจะดำเนินการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ตามขอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งข้อมูลต่างๆในการให้บริการของโรงพยาบาลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจได้รับการเก็บ รักษาไว้ใน ระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ในการใช้บริการดังกล่าว โรงพยาบาลรับประกัน การพิจารณาตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการ เป็นระดับ พิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง โรงพยาบาลอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความจำเป็นในการปกป้อง และ ต่อสู้สิทธิใดๆของโรงพยาบาล หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ของท่านซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น โดยทางโรงพยาบาลรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

 

 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

PDPA สำหรับประชาชน