โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

นโยบายของผู้บริหาร

“ก้าวสู่ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่5.0 ยุคใหม่ ใส่ใจดูแลประชาชน ดุลญาติพี่น้อง”

ทิศทางยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบที่มีระบบบริการสุขภาพเป็นเลิศในประเทศไทยในปี 2568"

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ (People Excellence)

2. มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคสู่ความเป็นเลิศ (Health care participation for PP & P Excellence)

3. พัฒนาเพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาล 5G

4. พัฒนาโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมการให้บริการที่เกินความคาดหมาย