โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

      โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิด ดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2526 มีพื้นที่ 15 ไร่ งาน 97 ตารางวา ได้จาก การบริจาคโดยราษฎร จำนวน 5 ราย คือ

1. นางเลียบ ลือสวัสดิ์ จำนวน 5 ไร่ งาน 50 ตารางวา

2. นางคลาย แก้วกำยาน จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา

3. นายบุญมี ศิริสมบัติ จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา

4. นายสมมาตย์ ขวัญเมือง จำนวน 2 ไร่ งาน 40 ตารางวา

5. นายสุทิน ลือสวัสดิ์ จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

     ปัจจุบันโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีพื้นที่เพิ่มเติมตามรายละเอียดดังนี้

1. นศ 644 จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา (พื้นที่เดิมที่ได้จากการบริจาค)

2. นศ 932 จำนวน 2 ไร่ 43 ตารางวา (ซื้อเพิ่มเติม)

3. นศ.934 จำนวน 2 ไร่ 20 ตารางวา (ซื้อเพิ่มเติม)

4. นศ 935 จำนวน 1 งาน 20 ตารางวา (รับบริจาคจากนายคล้อย - นางริ่น แก้วกำยาน)

จากข้อมูลข้างต้น 1-4 รวมพื้นที่ทั้งหมด 21 ไร่ 80 ตารางวา ได้มีการรางวัดใหม่ปรากฏว่า มีพื้นที่เพิ่มเติมเป็น 24 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา

5. นศ 951 จำนวน 2 ไร่ (รับบริจาคเพิ่มเติมจาก นายสุทิน ลือสวัสดิ์)

6. นศ 1097 จำนวน 3 ไร่ 58 ตารางวา (ซื้อเพิ่มเติม)

7. นศ 3 ก 7390 จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา (ซื้อเพิ่มเติม)

(จากข้อมูลข้างต้น 5-7 ซื้อเพิ่มเติมและรับบริจาค รวม 7 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา)

รวมโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 31 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา

      ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2533 ได้รับขยาย เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง โดยได้รับงบประมาณจำนวน 10,600,000 บาท (สิบล้านหกแสนบาทถ้วน) สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2534

      5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 คระกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลร่วมกับชาวอำเภอทุ่งใหญ่และอำเภอใกล้เคียงได้ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี ยอดเงินบริจาค 1,464,029.50 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันยี่สิบเก้าบาทห้าสิบ-สตางค์) เพื่อก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ชื่อ “ ตึกธรรมิสรานุวัตร” จำนวน 1 หลัง พร้อมกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย มา ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2537

      ต่อมาปีงบประมาณ 2541 ได้รับขยายเป็น 60 เตียง งบประมาณ 10,793,175 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเก้า-หมื่น สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2543

      เนื่องจากในช่วงได้รับการขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง นั้นเป็นช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในส่วนของครุภัณฑ์ต่างๆ จึงถูกตัดไป ประกอบกับอาคาร 10 เตียง ที่ได้เปิดดำเนินการ มาเป็นเวลา 17 ปี และอาคาร 30 เตียงที่ได้เปิดดำเนินการมาแล้ว 9 ปี จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อ สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย โรงพยาบาลทุ่งใหญ่จึงดำเนินการ ทอดผ้าป่าสามัคคีอีกครั้ง เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2543 ยอดเงินบริจาค 1,816,039 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามสิบเก้าบาทถ้วน) และสามารถเปิดบริการ 60 เตียง ได้สมบูรณ์เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2547

      มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งหมด 205 คน ซึ่งเป็นนายแพทย์ 11 คน เทคนิคการแพทย์ 5 คน ทันตแพทย์ 5 คน เภสัชกร 7คน พยาบาล 52 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ อีก 125 คน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แผนกผู้ป่วยนอก แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลินิกโรคเบาหวาน – ความดัน และ บริการ ทันตกรรม ทางโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ดำเนินงานโดยมุ่งวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน “เป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบใน การจัดระบบสุขภาพที่ได้มาตรฐานร่วมกับภาคีเครือข่าย”