โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

head images about

คณะผู้บริหาร

โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

      ปัจจุบัน นายปกป้อง เศวตชนะ นายแพทย์ชำนาญการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ 091-8260538

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ตั้งแต่ อดีต – ปัจจุบัน

1. นายสาธิต ไผ่ประเสริฐ ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2526 – 20 มกราคม พ.ศ.2532

2. นายสวรรค์ กาญจนะ ดำรงตำแหน่งเมื่อ 21 มกราคม พ.ศ.2532 – 22 พฤษภาคม พ.ศ.2534

3. นายสมเกียรติ พาหุบุตร ดำรงตำแหน่งเมื่อ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 – 23 กันยายน พ.ศ.2546

4. นายพรเทพ มิ่งมาลัยรักษ์ดำรงตำแหน่งเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ.2546 – 14 พฤษภาคม พ.ศ.2547

5. นายศรัญยู ไกรนรา ดำรงตำแหน่งเมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2547– 30 เมษายน พ.ศ.2557

6. นายจรัส จันทร์ตระกูล ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2558

7. นายธิติ วิริยาภรณ์ดำรงตำแหน่งเมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ.2558 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559

8. นายสวรรค์ กาญจนะ ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2559 – 5 ตุลาคม พ.ศ.2561

9. นายกันตภณ ขอพลอยกลาง ดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561– 16 ธันวาคม พ.ศ.2561

10. นายไพศาล แก้วนพรัตน์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ 17 ธันวาคม 2561 – 14 กรกฏาคม พ.ศ.2563

11. นายรัตนพล ล้อประเสริฐกุล ดำรงตำแหน่งเมื่อ 14 กรกฏาคม 2563 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

12. นายปกป้อง เศวตชนะ ดำรงตำแหน่งเมื่อ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563– ถึงปัจจุบัน