โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ร่างประกาศประกวดและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ