โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ