โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ